กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

      รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 


::: แนวทาง / เกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :::

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565

     


  


::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 :::

 

                            

  

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

       


::: ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  :::