กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

:::: เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ::::


   

     

>>>>  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562   (ฉบับที่ใช้ปัจจุบัน)  <<<<

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน  ฉบับที่ 2

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

          ♦     โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2


:::: คู่มือคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ::::

คู่มือ PMQA  พ.ศ. 2554

คู่มือ PMQA  พ.ศ. 2553 คู่มือ  PMQA  พ.ศ. 2552


:::: เครื่องมือการพัฒนาองค์การ  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ::::

♦    ลักษณะสำคัญขององค์กร

♦    หมวด 1 การนำองค์กร

♦    หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

♦    หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม

♦    หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

♦    หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

♦    หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

♦    หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

♦    คู่มือเทคนิคการปรับปรุงการพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0


:::: แผนพัฒนาองค์การ ::::