กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business)

 

การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (digital adoption)

สำหรับภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 

การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตโควิด-19

 

สรุปผลการศึกษา และแนวทางดำเนินการ

แนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล (Digital Adoption)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 

สรุปผลการศึกษา และแนวทางดำเนินการ

การศึกษาบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานบริการภาครัฐ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก