กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

แนวทางการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ


>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <<

 - Strategic KPIs กระทรวงมหาดไทย

 - Joint KPIs 

 - แบบฟอร์มสำหรับเสนอตัวชี้วัดฯ

 

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 

 
>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <<

 - Strategic KPIs กระทรวงมหาดไทย

 - Joint KPIs 

- แบบฟอร์ม
  ตัวอย่าง(ร่าง)รายละเอียดตัวชี้วัดฯ
  กรมโยธาธิกรและผังเมือง ปี 2566
 

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 
>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<

- แบบฟอร์มสำหรับเสนอตัวชี้วัดฯ
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย
รอบ 12 เดือน

  แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวทางการประเมินฯ องค์ประกอบที่ 2
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

 

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  <<

 

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<

 

แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ

(ตัวชี้วัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

 

แนวทางการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

เอกสารประกอบการประชุม 
(Power Point)

(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

 

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<

  แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ

เอกสารประกอบการประชุม 
(Power Point)

(การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <<

  แนวทางการประเมินฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ

- แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(1) 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กา

- แนวทางการประเมินฯ เพิ่มเติม(2) 

เฉพาะตัวชี้วัด 4.2 สรุปแนวทางการประเมินฯ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <<
  แนวทางการประเมินฯ  ทั้ง 5 องค์ประกอบ

   

   

♦  รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 - 2564