กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

แนวทางการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ


   

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <<

   - Strategic KPIs กระทรวงมหาดไทย

   - Joint KPIs 

 

 - แบบฟอร์ม
   ตัวอย่าง(ร่าง)รายละเอียดตัวชี้วัดฯ
   กรมโยธาธิกรและผังเมือง ปี 2566

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<

- แบบฟอร์มสำหรับเสนอตัวชี้วัดฯ