กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐ

ในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(Service Delivery Unit : SDU) ประจำปี พ.ศ. 2560