กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ


 ปีงบประมาณ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
(การประเมินตนเอง)
สรุปผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

(จากระบบ e-SAR)

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <<

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<

*เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึง ยกเว้น การวัดผลการประเมินฯ

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <<

*เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
จึง ยกเว้น การวัดผลการประเมินฯ

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<
>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <<

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <<

-