กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


                

::: แนวทาง / เกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :::

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) :::

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ประจำปี พ.ศ. 2564 :::

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

       

 


รายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 21 ม.ค. 2565)

- หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA รายหมวด)

- หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2565


♦ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) 

  หมวด 1 การนำองค์การ                

  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์               

  หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               

  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้               

  หมวด 5 บุคลากร               

  หมวด 6 การปฏิบัติการ