กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

      รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 


::: แนวทาง / เกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :::

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565

     


  

:::   แบบฟอร์มสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   ประจำปี พ.ศ. 2566   :::

     (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66)

::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 :::

 

                            

  

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

       


::: ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  :::