กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

เป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่ออธิบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแลและประเมินผล

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

 2) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

 3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงานภายในกรม

 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย