กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คู่มือแนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
โดย สำนักงาน ก.พ.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรมโยธาธิการและผังเมือง

การบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean

หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม-พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา-สร้างคนดีสู่สังคม

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565)

อนาคตไทย อนาคตเรา

 

การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์