กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐ

ในการเป็นระบบราชการ 4.0    (PMQA 4.0)   ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน แยกรายหมวด ดาวน์โหลดด้านล่าง