กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

แนวทางการประเมินและแบบฟอร์ม


  • เอกสารประกอบการประชุม (Power Point)
    (การประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2561))

 


แบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารองค์การ เฉพาะข้อ 2, 5, 6, 7, 10
(ตามหนังสือที่ มท 0722/ว 298 ลว. 25 ธ.ค. 2561)

ข้อ  2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กค.
ข้อ  5. ภาวะผู้นำ  กพร. และ กจ.
ข้อ  6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคก์าร  ศทส.
ข้อ  7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ศทส.
ข้อ  10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 6 เดือน ศทส.
ข้อ  10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) เฉพาะรอบ 12 เดือน ศทส.