กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ประจำปี พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน แยกรายหมวด ดาวน์โหลดด้านล่าง