กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2547 มาตรา 81

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
  2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  3. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน
  4. อนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานกองทุน
  5. ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นายถวัลย์  วรรณกิจมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางพอตา  ยิ้มไตรพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายนาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและเลขานุการ

.

หมายเหตุ :  ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ-แต่งตั้งใหม่.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.095 MB
ดาวน์โหลด

ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ-หมดวาระแล้ว.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.068 MB
ดาวน์โหลด