กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

วิสัยทัศน์

“เป็นกองทุนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย”

 

พันธกิจ

  1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล
  2. เสริมสร้าง และพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จัก
  3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง

 

วัตถุประสงค์

สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเมือง ได้อย่างแพร่หลาย

เป้าหมาย

  1. สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ
  2. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จัก และมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย
  3. บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  2. ยกระดับการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน
  3. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล

.

ค่านิยมองค์กร

.

ค่านิยม