กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

วิสัยทัศน์

“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน”

 

พันธกิจ

  1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล
  2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย
  3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง

 

วัตถุประสงค์

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมือง และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เป้าหมาย

  1. สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดำเนินโครงการให้สำเร็จ
  2. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จัก และมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย
  3. วางรากฐานการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ

 

กลยุทธ์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  2. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
  3. พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนาเมืองของประเทศ

.

ค่านิยมองค์กร

.

ค่านิยม