กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

วิสัยทัศน์

“เป็นกองทุนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย”

 

พันธกิจ

  1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล
  2. เสริมสร้าง และพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จัก
  3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง

 

วัตถุประสงค์

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเมืองได้อย่างแพร่หลาย

เป้าหมาย

  1. สนับสนุนงบประมาณให้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ
  2. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นที่รู้จัก และมีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย
  3. บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next  Normal)
  3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป๋นเลิศ และมีธรรมาภิบาล

.

ค่านิยมองค์กร

.

ค่านิยม