กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โครงสร้างการบริหารภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

.

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย

     

          1. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

          (มาตรา 5) ระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรอง และเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดิน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

         

          2) คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

          (มาตรา 80) ระบุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการบริหารและปฏิบัติงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

         

          3) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด

          (มาตรา 11) ระบุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

         

          4) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          (มาตรา 12) ระบุให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ

         

          5) ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ สมาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น และหน่วยงานรัฐอื่นตามกฎกระทรวง

.

โครงสร้างการบริหาร