กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติความเป็นมา

                  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง โดยให้สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและให้กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมือง   ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน
ในเมือง   และได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี   พ.ศ. 2536  จำนวน 50,000,000 บาท เป็นเงิน
ทุน
หมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2536    เป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547  มาตรา 75   

ระบุว่า   “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง    เรียกว่า     “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”    ในกรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่...”และมาตรา76ระบุว่าให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยได้รับโอนเงิน

ต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน 68,549,619.20 บาท   ต่อมากองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ
            พ.ศ. 2560 จำนวน 80,000,000 บาท
            พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท
            พ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท
            พ.ศ. 2563 จำนวน 40,000,000 บาท
            รวมเป็นเงิน 240,000,000 บาท

.

เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

         “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายถึง การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และสอดคล้องกับการผังเมือง (มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547)

          

         ความเป็นมาของการจัดรูปที่ดินฯ

          เมื่อปี พ.ศ. 2530 - 2532 สำนักผังเมือง (ปัจจุบันเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางผังเมือง (Applied Technology for Making City Planning) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพื่อช่วยในการวางผังเมือง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) พ.ศ. 2535 - 2536 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม และแนะนำความรู้ด้านเทคนิคการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

สัญลักษณ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.