กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

ประวัติความเป็นมา

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง โดยให้สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมืองดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง และได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2536 จำนวน 50 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมือง ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจและเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 มาเป็นกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 ระบุว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่...” และมาตรา 76 ระบุว่า ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยได้รับโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดรูปที่ดินในเมือง จำนวน 68,549,619.20 บาท

.

            ต่อมากองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ
            พ.ศ. 2560 จำนวน 80,000,000 บาท
            พ.ศ. 2561 จำนวน 80,000,000 บาท
            พ.ศ. 2562 จำนวน 40,000,000 บาท
            พ.ศ. 2563 จำนวน 40,000,000 บาท
            รวมเป็นเงิน 240,000,000 บาท

.

เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

         “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายถึง การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และสอดคล้องกับการผังเมือง (มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547)

          

         ความเป็นมาของการจัดรูปที่ดินฯ

          เมื่อปี พ.ศ. 2530 - 2532 สำนักผังเมือง (ปัจจุบันเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง) กระทรวงมหาดไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในโครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางผังเมือง (Applied Technology for Making City Planning) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเสนอเทคนิคสมัยใหม่เพื่อช่วยในการวางผังเมือง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองของประเทศไทย ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) พ.ศ. 2535 - 2536 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองในประเทศไทยโดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม และแนะนำความรู้ด้านเทคนิคการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

สัญลักษณ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.