กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสุนิรันดร์   ท้วมยิ้ม

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

เบอร์โทร :  02-2474892

E-mail :   sunirun@gmail.com

55

55

นายเฉลิมพล วงศ์กำภู

(รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

เบอร์โทร :   02-2018057

E-mail :   tok_pad@hotmail.com