กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

31 มีนาคม 2565 88

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 42 ราย ประกอบไปด้วย บุคคลากรส่วนกลาง จำนวน 19 ราย และบุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 23 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยมีนายวิทยา  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นผู้รับมอบด้วย ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 

ทั่วไป

NO GIFT POLICY

01 กุมภาพันธ์ 2565 0

”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10

ม.ค.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Image Icon

รายละเอียด