กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

อำนาจหน้าที่

............อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 กำหนดอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

.

มาตรา 75

............ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า "กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยประกอบด้วย เงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

............(1) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดรูปที่ดินในเมืองตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536

............(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

............(3) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้

............(4) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

............(5) เงิน ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน

............(6) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

............เงินหรือทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

.

มาตรา 76

............ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นนิติบุคคล

.

มาตรา 77

............กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 75 อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

............(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิ์ต่าง ๆ

............(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

............(3) ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินกู้ยืมเงิน

............(4) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

............(5) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

.

มาตรา 81

............คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

............(1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

............(2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 77 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

............(3) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน

............(4) อนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานของกองทุนและสำนักงานกองทุน

............(5) ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ

............(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือตามที่คระกรรมการมอบหมาย

.

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2555

............ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานบัญชีของสำนักงานกองทุนให้นำกฎระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

............ข้อ 6 ให้สำนักงานกองทุนจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุน และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้เสนอภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

............ข้อ 7 ให้สำนักงานกองทุนมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ

.