กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

20 กันยายน 2565 20

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและเลขานุการ นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ รวมทั้ง กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

ทั่วไป

NO GIFT POLICY...

01 กุมภาพันธ์ 2565 0

”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10

ม.ค.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Image Icon

รายละเอียด