กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

28 มีนาคม 2567 31

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สกจพ.) ขอประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ”งดรับ งดให้“ ของขวัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ