กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

โครงสร้างการบริหารภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.

การบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คณะ และฝ่ายตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

.

....................คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.........................พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ      ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

.

............................1) คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน

.....................................มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหาร และการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน      เพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป

.

............................2) คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.....................................มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้ง ข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน       จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป

.

............................3) คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

...................................มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป

                                                                   

     4) คณะกรรมการตรวจสอบของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   

                                                               มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เพื่อกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่่เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป

.

....................ฝ่ายตรวจสอบภายใน

.........................ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

.

.

โครงสร้างบริหารของกองทุน