กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
    (ITA) ประจำปี 2566

คลิก
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
    (ITA) ประจำปี 2567
คลิก