กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. กลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 81 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมายตามมาตรา 80 และมาตรา 10 และในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
  2. พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนฯ
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่)
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาทนายความ อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ อนุกรรมการ
นายถวัลย์  วรรณกิจมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

.

หมายเหตุ :  ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้ง จำนวน 2 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี

.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านระเบียบกองทุนและสำนักงานกองทุน 5-65.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.067 MB
ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะอนุกรรมด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.777 MB
ดาวน์โหลด