กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ
  2. เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  3. พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกาาการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานกองทุนฯ ประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมธนารักษ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้ง จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

.

หมายเหตุ :  ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้ง จำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี

.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะอนุกรรมด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ฯ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.245 MB
ดาวน์โหลด