กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
.........-..ปีงบประมาณ 2565..(คลิก)
.........-..ปีงบประมาณ 2564

.

.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)

.........-..ปีงบประมาณ 2565

...................1...จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) (คลิก)

.........-..ปีงบประมาณ 2564

...................1...เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (คลิก)

...................2...จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คลิก)

...................3...จัดจ้างทำตรายาง (คลิก)

...................4...จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนฯ ปีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2562 (คลิก)

...................5...จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) (คลิก)

.

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (รายเดือน)

.........-..ปีงบประมาณ 2565

............-..เงินในงบประมาณ..(คลิก)

............-..เงินนอกงบประมาณ..(คลิก)

.........-..ปีงบประมาณ 2564

.

.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

.........-..ปีงบประมาณ 2564 (คลิก)

.........-..ปีงบประมาณ 2563 (คลิก)