กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

4

O14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

(คลิก)

O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

(คลิก)

O16 ความก้าวหน้าหารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2567

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (เงินในงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2567

(คลิก)

(คลิก)

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

(คลิก)