กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ 5 ด้าน

ประจำปีบัญชี 2567

กลับไปหนัาหลัก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ 5 ด้าน

1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

2) ผลการดำเนินงานไม่ใช่การเงิน

3) ระบบบริหารความเสี่ยง

4) ระบบสารสนเทศและดิจิทัล

5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทุนหมุนเวียน ที่สำคัญ 5 ด้าน ประจำปีบัญชี 2567
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

- -

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทุนหมุนเวียน
ที่สำคัญ 5 ด้าน ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทุนหมุนเวียน
ที่สำคัญ 5 ด้าน ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567

ไตรมาสที่ 1 คลิก
ไตรมาสที่ 2 คลิก
ไตรมาสที่ 3 คลิก
ไตรมาสที่ 4 คลิก

กลับไปหนัาหลัก