กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

20
พ.ย 64
เรื่องน่ารู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
EMBED
คัดลอก
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้จัดทำข้อมูลเรื่อง น่ารู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม และเงินสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง