กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การปฏิบัติงาน

55

1.ด้านการจัดประชุม 

(คลิก)

 ผู้ดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.ด้านการวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน

(คลิก)

 ผู้ดำเนินงาน :เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามฯ

3.ด้านการเงินและบัญชี

(คลิก)

 ผู้ดำเนินงาน :เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

.