กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

.........การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

.

ข้อมูลพื้นฐาน

.

.........o1  โครงสร้าง (คลิก)

.

.........o2  ข้อมูลผู้บริหาร

...................- คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนฯ.(คลิก)

...................- คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ.(คลิก)

...................- ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง.(คลิก)

...................- โครงสร้างบุคลากรสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.(คลิก)

.

.........o3 อำนาจหน้าที่ (คลิก)

.

.........o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก)

.

.........o5 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)

.

.........o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิก)

...................- พระราชบัญญัติ (คลิก)

...................- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (คลิก)

...................- ประกาศ (คลิก)

...................- กฎ มติ ค.ร.ม. ที่เกี่ยวข้อง (คลิก)

.

การประชาสัมพันธ์

.

.........o7  ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

.

.........o8  Q&A (คลิก)

.........o9  Social Network (คลิก)

.

การดำเนินงาน

.

.........o10  แผนดำเนินงานประจำปี

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2565 (คลิก)

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (คลิก)

............................- แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 (คลิก)

.

.........o11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

............................- ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (คลิก)

............................- ประจำไตรมาสที่ 1/2565 (คลิก)

.

.........o12  รายงานการผลการดำเนินงานประจำปี

............................- รายงานประจำปี 2564 (คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2563 (คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2562 (คลิก)

............................- รายงานประจำปี 2561 (คลิก)

.

การปฏิบัติงาน

.........o13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

.........o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

.........o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

.........o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

.........o17  E - Service

.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

.........o18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

.........o19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

.........o20  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

.........o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

.........o22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

.........o23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

.........o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.........o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

.........o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

.........o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.........o28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

.

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.........o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.........o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.........o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.........o32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

.........o33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

.........o34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

.........o35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

.........o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

.........o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.........o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

.........o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

.........o40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

.........o41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

.........o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

.........o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน