กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
  2. เสนอแนะการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และการปฏิบัติราชการของกองทุนฯ
  3. พิจารณาเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองทุนฯ
  4. พิจารณาเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนฯ
  5. พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
นางพอตา ยิ้มไตรพร ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

.

หมายเหตุ :  ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้ง จำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน 4-65.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.841 MB
ดาวน์โหลด