กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ
  2. เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  3. พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกาาการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่)
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
นายวีระพงษ์  บุญญานุสนธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน อนุกรรมการ
นายนาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

.

หมายเหตุ :  ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ แต่งตั้ง จำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี

.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลปรโยชน์กองทุนและสำนักงานกองทุน 6-65.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.071 MB
ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะอนุกรรมด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ฯ.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.245 MB
ดาวน์โหลด