กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

.

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และระบบการรับแจ้งเบาะแส
  3. สอบทานให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  4. สอบทานการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  5. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมืองต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
  8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
  9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงาน ต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

.

โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบของกองทุนฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

.

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่)
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
นายวีระพงษ์  บุญญานุสนธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการ เลขานุการ

.