กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

18
ต.ค. 66
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม และการชำระคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายประจักษ์ หล้าจางวาง โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม และการชำระคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ตามข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ที่จะครบกำหนดชำระภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรคของโครงการ พร้อมแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอของกองทุนฯ ในการนี้ ได้สำรวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทั้ง 3 โครงการ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง