กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

08
มี.ค. 67
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ครั้งที่ 1/2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น. รองอธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ข่าวประชุมอนุระเบียบ 1-67

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง