กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

14
พ.ค. 67
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยราธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ราติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอผ่อนผันระยะเวลาคืนเงินให้กูยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี และให้เร่งดำเนินการขายที่ดินจัดทาประโยชน์ เพื่อนำเงินมาชำระคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง