กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
มิ.ย. 67
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงศรัตน์ ภิซมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร กองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยชาธิการและผังเมือง นายสุนิรันดร์ ทัวมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๐๓ อาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมโยชาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ และผ่านสื่ออิเล็กหรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ ตังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง