กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

11
มิ.ย. 67
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางสาวสุพรรณี สุริยะ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนากฎหมายผังเมือง นางจริญญา ศิลป์ประกอบ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง