กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

4

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

(คลิก)

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

(คลิก)

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (เงินในงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2566

(คลิก)

(คลิก)

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

(คลิก)