กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การดำเนินงาน

55

O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566                                                      (คลิก)

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน) 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 (รอบ 6 เดือน)  

(คลิก)

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565   

(คลิก)