กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประจำปีบัญชี 2567 

  • รายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
คลิก
  • รายงานความก้าวหน้าการติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่         
    ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
คลิก
  • รายงานผลการตรวจสอบภายใน
คลิก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
    ตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ 5 ด้าน
คลิก

กลับไปหนัาหลัก