กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4

 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนกาารบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  (คลิก)

        (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(คลิก)

             การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (เพิ่มเติม)

(คลิก)

        (3) การพัฒนาบุคลากร

(คลิก)

        (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(คลิก)
        (5) การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (คลิก)
 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(คลิก)