กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
ก.พ. 66
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง