กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
ส.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยนางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง