กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
ส.ค. 66
การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 บริเวณฟากใต้ถนนทัศนปทุม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ครั้งที่ 3/2566
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพ้ฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 บริเวณฟากใต้ถนนทัศนปทุม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมี นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ประธานคณะที่ปรึกษา ฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา การขอขยายแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดนที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ผู้ดำเนินโครงการเสนอ และให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง