กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
พ.ย. 66
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.นครพนม และการชำระเงินคืนกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวจิรพันธ์ ทองเจริญ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดนครพนม และการชำระคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการชำระคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 บริเวณฟากใต้ ถนนทัศนปทุม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง