กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

12
ธ.ค. 66
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระคืนเงินให้กู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระคืนเงินให้กู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพังงา จังหวัดสมุทรสงครามและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง