กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
ธ.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) มอบหมายให้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง