กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

26
ธ.ค. 66
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารรัฐสภาถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เรื่องที่เสนอใหม่เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 (ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547) มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและ รายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564(ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547) โดยให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง